OM REDOVISNING

Har ni ett sk. FiskeLeaderprojekt som behandlats av Leader Ålands fiskeaktionsgrupp "FLAG"? Läs mer hur ni redovisar här >>

VAD?

I redovisningen skall följande finnas med:

 • Redovisningsblankett (gäller enbart FiskeLeader/FLAGprojekt)  eller ansökan i Hyrrä.
 • Sammanställning av kostnaderna (som bilaga, om redovisning inte görs i Hyrrä)
 • Underlag till kostnaderna, tex kopior på fakturor/kvitton
 • Verifiering på att kostnaderna är betalda, tex kontoutdrag
 • Textrapport 
  • Använd rubrikerna och svara på frågeställningarna i en löpande text eller fyll i blanketten
 • Bilder
 • Talkotimlista med underskrift av alla deltagare
 • Protokoll - om arvoden eller talkotimmar för möten är med i budgeten 
 • Indikatorer (endast vid slutredovisning)

NÄR?

I beslutet står det när ert projekt senast skall redovisas. I regel skall Leaderprojekt delredovisas två gånger i året, senast 31 mars och 30 september (närmast följande vardag om det infaller på en helg). Har inga kostnader uppkommit när det är dags för en delredovisning skall sökande ändå lämna in en lägesrapport. Det är möjligt att redovisa tidigare än de utsatta datumen, men inte senare. Efter att projektet är genomfört skall en slutredovisning göras. Minst 20% av kostnaderna redovisas i slutredovisningen. 

Slutredovisningen för Leaderprojekt skall vara inlämnad till landskapsregeringen inom projekttiden.

Slutredovising för Fiskeleaderprojekt skall vara inlämnad till landskapsregeringen senast tre månader efter att projektet avslutats.

Läs alltid igenom beslutet en gång till inför en redovisning.

VART?

All redovisning skickas till Ålands Landskapsregering - Näringsavdelningen, Allmänna byrån för Leaderprojekt (görs via Hyrrä) eller Fiskeribyrån för Fiskeleaderprojekt.

 

Leader Åland behandlar inga redovisningar eller utbetalningar, men behöver få tillgång till bilder och godkänna slutrapporten och indikatorerna innan vidare behandling kan göras. Om redovisningen sker i Hyrrä kan Leader Åland kan hämta informationen direkt därifrån. Om redovisningen sker på annat vis skall bilder, slutrapport och indikatorer skickas till info@leader.ax innan redovisningen lämnas in.

HUR?

FiskeLeaderprojekt  fyller i blanketterna och bifogar en sammanställning av kostnaderna tillsammans med fakturor och kontoutdrag, textrapport och bilder till Ålands landskapsregering, riktat till Näringsavdelningen, Fiskeribyrån.

Leaderprojekt redovisar i  
Läs anvisning här >>

 

Tänk på att kostnader som redovisas skall:
* vara betalda
* inom projekttiden
* kunna bevisas (verifieras)

* härröra till budgeten (till exempel godkänns inte talkotimmar för projektledning eller styrgruppsmöten om det inte tagits upp i budgeten i ansökningsskedet)

Stödberättigande kostnader för Leaderprojekt
Godkända av Ålands landskapsregering 

 

Snabblista:

Textrapport, mall
Använd rubrikerna och svara på frågeställningarna i en löpande text eller fyll i blanketten
T
alkotimlista

Endast vid slutredovisning:
Indikatorblankett  

Indikatorblankett  

 

Behöver ni hjälp med redovisningen eller att logga in i Hyrrä?

Ta kontakt med kontoret så bokar vi in en tid!